Til topp

Vilkår Hafslund Strøm privat

1.0 Generelle vilkår


1.1 Alle kan få strøm fra Hafslund

Hafslund Strøm tilbyr strøm til kunder over hele landet.

Hafslund Strøm forbeholder seg rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.

1.2 Felles fakturering av strøm og nettjenester

Dersom Hafslund Strøm har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Hafslund Strøm fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester.

Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet.

Kunden gir Hafslund Strøm fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

Gjennomfakturering kan medføre endringer i fakturaintervall og forfallsdato.

Fakturering vil skje iht. avsnitt 1.8 Avregning og fakturering.

1.3 Leveringsstart

Leveringsstart ved leverandørbytte skjer normalt innen 10 dager fra bestilling. Ved flytting skjer oppstart fra meldt flyttedato. Kraftleveranse som erstatter leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet vil få oppstart i henhold til det enkelte nettselskapets retningslinjer.

Hafslund Strøm har ikke ansvar for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør som følge av opphør av kraftleveranse.

1.4 Flytting

Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Hafslund Strøm gis etter denne avtale fullmakt til innhenting av nødvendig informasjon fra netteier, for registrering av Hafslund Strøm som leverandør på den nye adressen.

1.5 Angrerett

Ved bestilling har privatpersoner som bestiller strøm til egen bolig, fritidsbolig eller lignende, angrerett i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

1.6 Personopplysninger

Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Hafslund Strøm behandler personopplysninger. Vi anbefaler våre kunder å lese denne.

1.7 Elektronisk fakturering

Hafslund Strøm har elektronisk fakturering som standard. Kundene bes derfor opprette eFaktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Opprettes ikke elektronisk fakturering, blir fakturaen tilsendt per post og det vil tilkomme et tillegg for papirfaktura pålydende 69 kroner per faktura. Tillegget blir ikke belastet ved første fakturering.

1.8 Avregning og fakturering

Hafslund Strøms kunder faktureres og avregnes normalt etterskuddsvis hver måned etter avlest forbruk.

Kunden gir Hafslund Strøm fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett.

Kunden gir videre Hafslund Strøm rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Hafslund Strøm vil foreta utbetaling eller godskrive kunden for beløpet ved neste avregning.

Befriende betaling av gjennomfakturerte nettjenester kan kun skje til Hafslund Strøm. Betaling skal skje til Hafslund Strøm innen forfall. Ved forsinket betaling av gjennomfakturerte nettjenester har Hafslund Strøm rett til å iverksette et hvert innfordringstiltak, herunder inkasso.

Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettjenester direkte fra sitt nettselskap.

Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Hafslund Strøm, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering.

Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Hafslund Strøm uten særskilt varsel si opp kundeforholdet.

1.9 Avgifter

Strømprisen blir oppgitt inkludert merverdiavgift og elsertifikat. Satsen for merverdiavgift er for tiden 25 %. Ved eventuell endring i offentlige avgifter, vil strømprisen endres som følge av dette. Dette gjelder også strømprodukter med avtalt strømpris. Strømforbruk i perioden fra leveringsstart til leveringsstopp etter mottatt angremelding må i alle tilfeller dekkes av kunden i henhold til den strømprisen som gjelder i avtalen. Næringsdrivende kunder, og andre kunder som ikke er forbrukere i henhold til definisjonen av forbruker i lov om forbrukerkjøp, har ikke angrerett.

1.10 Rasjonering, force majeur

Staten kan under ekstraordinære forhold sette i verk rasjonering, tvangsmessige leveringsinnskrenkninger eller rekvisisjon i henhold til § 6-2 i «Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.» (energiloven). I slike tilfeller forbeholder Hafslund Strøm seg retten til å suspendere avtalte pris- og leveringsvilkår, og kunden vil bli fakturert og levert i henhold til de faktiske innkjøpspriser og myndighetenes pålegg. Ved opprettelse av nye, eller sammenslåing av eksisterende prisområder, eller ved vesentlig avvik i innkjøpspris mellom prisområdene, forbeholder Hafslund Strøm seg retten til å foreta seg nødvendige tilpasninger i produktet. Hafslund Strøm AS vurderer tidspunkt for oppstart og avslutning av slike ekstra ordinære situasjoner. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Hafslund Strøms nettsider, eller ved SMS eller e-post der vi har disse opplysningene.

1.11 Varsling

Endring i pris og betingelser vil bli varslet iht. Energi Norges standardavtale, med dette menes at endring i pris eller betingelser vil bli varslet direkte minimum 14 dager innen endringen trer i kraft.

Varsling skjer direkte i egnede kanaler i tillegg til publisering på hafslundstrom.no. For enkelte produkter som forutsetter elektronisk avtaleforhold vil varslingene kun bli sendt ut pr e-post.

Endringene kan bli direkte varslet gjennom «Min side» på hafslundstrom.no hvis kunden har samtykket til det.

1.12 Bindingstid

Hafslund Strøm bruker ikke bindingstid på noen av sine produkter med mindre annet står spesifisert under produktet i avsnitt 2.0 Strømprodukter, avsnitt 3.0 Andre produkter eller i salgsvilkårene for spesielle salgskampanjer.

1.13 Fornøydgaranti

For strømprodukter har privatkunder en Fornøydgaranti. Dersom kunden ikke er fornøyd med produktet, gir garantien kunden rett til å få refundert alle omkostninger for leveransen for inntil 3 måneder. Det vil si påslag og faste kostnader for inntil 3 måneder tilbake i tid. Betalingen for selve kraften som er levert inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien gjelder så lenge du er kunde av Hafslund Strøm og kan benyttes én gang per strømavtale. Kunden plikter, ved benyttelse av garantien, å kontakte Hafslund Strøm i forkant av eventuell oppsigelse. Uten slikt varsel fra kunden faller garantien bort.

1.14 Vilkår for øvrig

For punkter som ikke er regulert i disse leveringsvilkår, gjelder Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft. Ved eventuell motstrid mellom punkter i disse leveringsvilkårene og Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft, gjelder reguleringene i disse leveringsvilkårene.

2.0 Strømprodukter

2.1 Strøm

Produktet Strøm er en spotprisavtale, det betyr at det tas hensyn til at strømforbruket ditt varierer gjennom døgnet. For kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Hafslund Strøm faktureres registrert strømforbruk per time multiplisert med områdeprisen fra den nordiske kraftbørsen NordPool. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter et veid gjennomsnitt av spotprisen time for time referert til områdeprisen fra NordPool. I tillegg til månedsprisen kommer offentlige avgifter, påslag og månedsbeløp. Produktet Strøm er Hafslund Strøms standardavtale.

2.2 Direkte Variabel

Produktet Direkte Variabel er et variabelprisprodukt, det betyr at det settes en pris frem i tid som reflekterer de sesongmessige svingningene i strømmarkedet. Prisen på Direkte Variabel fastsettes av Hafslund Strøm for hvert område. Prisen oppgis inkludert alle avgifter. Den fastsatte strømprisen gjelder til ny pris varsles iht avsnitt 1.11 Varsling.

2.3 webSpot

webSpot er en elektronisk spotprisavtale. For kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Hafslund Strøm faktureres registrert strømforbruk per time multiplisert med områdeprisen fra den nordiske kraftbørsen NordPool. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter en uveid spotpris basert på NordPools gjennomsnittlige månedspris. I tillegg til gjennomsnittlig månedspris kommer månedsbeløp.

Avtalen forutsetter et elektronisk kundeforhold, dvs at bestilling må skje via web, og kontakt med vår kundeservice skal utføres via Min side eller via kontaktskjema på våre nettsider. Varsling vil utelukkende skje via elektroniske kanaler. Det er en forutsetning at kunden oppretter avtale om elektronisk utsendelse av faktura senest to måneder etter leveransestart, dersom dette ikke er bestilt står Hafslund Strøm fritt til å overføre avtalen til Strøm med 14 dagers varsel.

2.4 webVariabel

Produktet WebVariabel er et elektronisk variabelprisprodukt, det betyr at det settes en pris frem i tid som reflekterer de sesongmessige svingningene i strømmarkedet. Prisen på WebVariabel fastsettes av Hafslund Strøm for hvert område. Prisen oppgis inkludert alle avgifter og reflekterer de sesongmessige svingningene i strømmarkedet. Prisen oppgis inkludert alle avgifter. Den fastsatte strømprisen gjelder til ny pris varsles iht avsnitt 1.11 Varsling.

Avtalen forutsetter et elektronisk kundeforhold, dvs at bestilling må skje via web, og kontakt med vår kundeservice skal utføres via Min side eller via kontaktskjema på våre nettsider. Varsling vil utelukkende skje via elektroniske kanaler. Det er en forutsetning at kunden oppretter avtale om elektronisk utsendelse av faktura senest to måneder etter leveransestart, dersom dette ikke er bestilt står Hafslund Strøm fritt til å overføre avtalen til Strøm med 14 dagers varsel.

2.5 Garantipris

Prisen på Garantipris beregnes som prisen som for Direkte Variabel i punkt 2.2, men med den forskjell at Hafslund Strøm garanterer at den gjennomsnittlige årsprisen skal være minst like god som gjennomsnittet av Variabelprisene til de 10 største leverandørene av Variabelpris i Norge. Referanselisten med de 10 største leverandørene er til enhver tid oppgitt på hafslundstrom.no. Produktet prises slik at det ved årets slutt har hatt en lavere gjennomsnittspris enn referanselisten, hvis snittprisen har vært høyere enn referanselisten vil dette beløpet godskrives kunden på første faktura i det nye året.

3.0 Andre produkter

3.1 Grønt Valg

Grønt Valg er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt. Med Tilleggstjenesten får kunden opprinnelsesgaranti på strømmen og 1 times energirådgivning per år. Inkludert i prisen er også en donasjon til Regnskogfondet på 100 kr per år. Dersom avtalen mellom Hafslund Strøm og Regnskogfondet opphører, kan Hafslund Strøm erstatte kundens opprinnelige tiltak med et nytt miljøtiltak. Eventuelle prisjusteringer av produktet Grønt Valg vil bli kunngjort på våre nettsider. Endringen kan tre i kraft 14 dager etter at den er kunngjort.

3.2 Maksprisgaranti

Maksprisgaranti er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt. Tilleggstjenesten sikrer deg mot de høyeste strømprisene og avregnes månedlig basert på din gjennomsnittlige månedspris. Når strømprisene er lave betaler du i henhold til strømproduktet – mens ved stigende strømpriser stopper prisen ved avtalt makspris. Hafslund Strøm legger ut oppdatert informasjon om sikringsperiodenes lengde og maksprisen for gjeldende sikringsperiode på www.hafslundstrom.no.

3.3 Trygg Hverdag

Trygg Hverdag er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt. Tilleggstjenesten er en forsikring som gir deg økonomisk trygghet dersom du blir sykemeldt for en periode, arbeidsledig eller får strømskader i hjemmet. Gjeldende forsikringsbevis og vilkår er til enhver tid oppgitt på hafslundstrom.no.

3.4 Lik Betaling

Lik Betaling er en tilleggstjeneste uavhengig av strømavtale eller tilleggstjenester. Lik Betaling bruker informasjon om strømforbruk og avtaler til å jevne ut strømregningen slik at beløpet blir det samme hver måned. Tjenesten dekker betalingsforpliktelsene knyttet til strømfakturaer fra Hafslund Strøm. Dersom Hafslund Strøm har avtale om gjennomfakturering av nettleie med nettselskapet i området avtalen gjelder for, blir nettleie innberegnet i totalbeløpet.

Ved store avvik mellom faktisk strømregning og beregnet månedsbeløp vil Hafslund Strøm beregne om beløpet og eventuelt utestående legges til beregning av beløp for fremtidige perioder, mens tilgodehavende utbetales. Forhold som kan føre til endring av månedsbeløpet inkluderer endringer i strømpriser, strømavtale, tilleggstjenester, strømforbruk, at kunden flytter og andre forhold som vil kunne påvirke totalsummen.