Til topp

Vilkår - Hafslund Strøm bedrift

Alminnelige avtalevilkår for kraftprodukter og tilleggstjenester mellom bedriftskunder og Hafslund Strøm AS (HS)

§ 1 GENERELT

Disse alminnelige avtalevilkår gjelder ved avtaler om kraftprodukter og tilleggstjenester. Eventuelle særvilkår går foran alminnelige avtalevilkår.

§ 2 OPPLYSNINGER VED AVTALEINNGÅELSE 

Ved avtaleinngåelse må kunden oppgi om firmanavn, tilhørende organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID, måleravlesning for selvavleste målere samt kontaktinformasjon for kontaktperson.

§ 3 OPPSIGELSE AV KUNDENS EKSISTERENDE AVTALE

Dersom ikke annet er avtalt, må kunden selv sørge for oppsigelse av sine eksisterende avtaler. Hafslund Strøm har ikke ansvar for konsekvenser av et eventuelt avtalebrudd mellom kunden og tidligere leverandør som følge av opphør av kraftleveranse.

§ 4  KREDITTVURDERING, SIKKERHETSSTILLELSE

Kunden aksepterer at HS kan innhente kredittvurdering av kunden. Dersom kredittvurderingen etter HS sin mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold kan HS avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen, eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder, fast depositum eller forskuddsbetaling. Ved endring i kundens kredittverdighet, eller hvis det inntreffer andre forhold som etter HS sin mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold i løpet av avtaleperioden, kan HS kreve sikkerhetsstillelse eller overgang til forskuddsbetaling. 

Manglende innbetaling av fast depositum vil uten varsel kunne medføre umiddelbar oppsigelse av avtaleforholdet. Innbetalt fast depositum vil kunne benyttes av HS til å dekke opp forfalt og utestående fordringer ved opphørte avtaleforhold. Ved betalingsmislighold på et løpende avtaleforhold forbeholder HS seg retten til å stanse/opphøre kraftleveransen i samsvar med §12, uavhengig av eventuelt tidligere innbetalt fast depositum.

§ 5  TAUSHETSPLIKT

Begge parter har taushetsplikt om alt som vedrører den annen parts drifts- og forretningsforhold. Dette er ikke til hinder for at HS kan benytte egen kunnskap om kunden i forbindelse med kredittvurdering, eller at HS kan gi opplysninger om kunden til offentlig myndighet eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve slike opplysninger.

§ 6  AVREGNING FOR UTTAK AV FYSISK KRAFT

Dersom ikke annet er avtalt, vil selvavleste anlegg bli fakturert kvartalsvis akonto per den 15. i kvartalets første måned i henhold til forventet/ historisk uttak, med avregning ved årets slutt eller ved kundeforholdets opphør. Fjernavleste anlegg avregnes per måned basert på målt forbruk. HS benytter tilgjengelige målerverdier fra nettselskapet samt den prisen som følger av avtalen ved avregning av kundens kraftforbruk. Dersom målerverdier fra nettselskapene ikke er gjort tilgjengelig for HS til rett tid før avregning skal skje, vil HS estimere kundens forbruk.

§ 7  FEIL VED AVREGNING

Dersom HS har benyttet andre målerverdier enn de målerverdier som nettselskapet har gjort tilgjengelig for HS, kan HS eller kunden kreve korreksjonsoppgjør slik at feilen rettes opp. Krav om korreksjonsoppgjør foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18. Avvik som skyldes at HS ikke har fått oppgitt målerverdier fra nettselskapet tidsnok i forhold til faktureringstidspunkt, og derfor estimert forbruk ved avregning, jf. § 6 korrigeres ved første ordinære fakturering når målerverdiene foreligger. 

§ 8  KRAFTPRIS OG ENDRING AV KRAFTPRIS

Kraftprisen gjelder for avregning av kundens uttak av elektrisk kraft. Kraftprisen er oppgitt eksklusive alle tillegg, herunder merverdiavgift, elsertifikater, kostnader i forbindelse med elsertifikater og regulerkraft. Eventuelle nye avgifter kommer i tillegg til kraftprisen med de til enhver tid gjeldende satser. HS kan endre leveringsbetingelser og priser med 14 dagers varsel i løpende avtaler som ikke har fastsatt utløpsdato. Dersom ikke annet fremgår av avtalen, reguleres avtalte honorarer og gebyrer årlig per 01.01 i henhold til konsumprisindeksen.

Dersom kunden etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter, må kunden dokumentere overfor HS at kunden har rett til avgiftsfritaket. Dersom HS skulle bli etterregnet av avgiftsmyndighetene for avgifter som kunden feilaktig er blitt fritatt for, plikter kunden å refundere HS det beløpet som pålegges å betale til vedkommende myndighet. 

§ 9  FLYTTING, FRIKJØP FRA AVTALE MED FAST PRIS OG/ELLER VARIGHET

Avtale med fast pris og/eller varighet skal gjelde for det tidsrom som er fastsatt i avtalen. Dersom kunden flytter før avtaleperioden er utløpt, får kunden fullført avtalen på sin nye adresse. Dersom kunden ikke ønsker å fullføre avtalen ut avtaleperioden, gis anledning til frikjøp. Frikjøp fra avtaleforpliktelse kan skje mot å erstatte det tap HS lider ved at avtalen ikke løper ut avtaletiden. Frikjøpsbeløpet beregnes som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av kunden, og den prisen som gjelder i avtalen mellom kunden og HS. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller skjønnsmessig antatt, kraftuttak fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for. Minimum frikjøpsbeløp er 1500 kr. Frikjøp av forvaltningsavtaler beregnes ut ifra de fremtidige posisjonene som har blitt tatt på vegne av kunden.

§ 10  BETALINGSVILKÅR, FORSINKELSESRENTE OG INKASSO

Dersom ikke annet er avtalt vil alle fakturaer forfalle til betaling 17 dager etter fakturadato. Rettidig betaling har funnet sted dersom fakturabeløpet er valutert på den oppgitte bankkontoen senest på forfallsdagen. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter oppgitt forfallsdato på faktura i henhold til lovbestemt rentesats i lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100.

Inkasso skjer i henhold til inkassoloven av 13. mai 1988 nr 26.

§ 11  ELEKTRONISK FAKTURERING

HS har elektronisk fakturering som standard. Opprettes ikke e-postfaktura, e2B eller EHF tilsendes fakturaer per post. I slike tilfeller vil det tilkomme fakturagebyr etter enhver tid gjeldende satser. Det er kundens ansvar å oppdatere enhver tid riktig mottageradresse for e-postfaktura.

§ 12  STANSING AV LEVERANSE OG HEVING AV AVTALE

HS kan stanse leveransen av elektrisk kraft dersom kunden misligholder betalingsforpliktelsen. Kunden vil bli varslet skriftlig om stansing og opphør av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansingen iverksettes. Leveransen gjenopptas ikke før betalingsmisligholdet er ordnet. HS kan i tillegg sette som vilkår for gjenopptakelse at kunden stiller sikkerhet for fremtidig betalingsforpliktelse.

HS kan heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder avtalen eller forutsetningene for avtaleforholdet. Dersom HS hever avtalen, har HS rett til å motregne sitt tilgodehavende mot kunden med ethvert mellomværende mellom HS og kunden. Ved heving av avtalen avsluttes samtidig kundens eventuelle deltakelse i kraft-forvaltningsprodukter. Kunden kan heve avtalen dersom HS vesentlig misligholder avtalen.

§ 13 ERSTATNINGSANSVAR FOR FEIL VED AVTALEINNGÅELSE

Dersom HS ikke har fått leveringsoppstart til en kunde og feilen ikke helt eller delvis skyldes forhold på kundens eller nettselskapets side, er HS ansvarlig for eventuelle merkostnader som kunden har ved at kunden er blitt avregnet etter en høyere kraftpris av annen avtalepart eller av nettselskapet i medhold av konsesjonsbestemmelsene om leveringsplikt.

Dersom leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres grunnet mangelfulle opplysninger fra kunden og/eller forhold som skyldes nettselskapet er HS ansvarsfri for de tap kunden får. Dersom HS lider tap på grunn av at et leverandørskifte forsinkes, eller ikke kan gjennomføres grunnet forhold nevnt under §3, kan HS holde kunden ansvarlig for slike tap. HS plikter, så langt det lar seg gjøre, å begrense sitt tap. 

§ 14 OPPSIGELSE AV AVTALER UTEN AVTALT OPPHØRSDATO, OG PRISER VED FORTSATT LEVERANSE UTOVER UTLØP AV TIDSBESTEMT AVTALEPERIODE

Avtaler uten avtalt opphørsdato kan sies opp av begge parter med 14 dagers varsel. HS kan erstatte et kraftprodukt uten avtalt opphørsdato med et annet kraftprodukt uten avtalt opphørsdato med samme frist. Dersom kunden ikke inngår ny avtale om kraftprodukt etter utløpet av en tidsbestemt avtale, og HS ikke får melding om leverandørskifte, fortsetter HS leveransen og vil avregne kunden etter den til enhver tid gjeldende pris for Basis Bedrift.

§ 15 ENDRINGER I ALMINNELIGE AVTALEVILKÅR

HS kan gjøre endringer i disse alminnelige avtalevilkår. Endringer kunngjøres med 14 dagers varsel på egnet måte.

§ 16  TVISTER

Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene under avtalen skal avgjøres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.

§ 17  FORCE MAJEURE

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som gjør det umulig for vedkommende part å oppfylle denne kontrakts forpliktelser, anses kontrakten ikke for misligholdt så lenge situasjonen varer og i inntil 30 arbeidsdager etter at den har opphørt. Dersom denne situasjonen varer eller antas å vare mer enn 30 dager, kan hver av partene si opp kontrakten med 10 dagers varsel.

§ 18 FORNØYDHETSGARANTI

Det er angitt i avtale om kraftprodukt dersom kunden har en fornøydhetsgaranti. Dersom kunden ikke er fornøyd med HS, gir garantien kunden rett til å få refundert alle tilleggskostnader for leveransen som HS har fakturert kunden. Betalingen for selve kraften som er levert inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien avgrenses til å gjelde de 9 første måneder etter leveringsoppstart. Kunden må, om garantien ønskes gjort gjeldende, varsle HS før eventuell oppsigelse av avtalen, og senest innen 9 måneder etter oppstart av avtalen. Uten slik varsel faller garantien bort.