Til topp

Vilkår for avtale om levering av LINK fra Hafslund Strøm – Produkter og Tjenester

1. Avtalens parter og gjenstand

1.1.

Disse alminnelige vilkår (Avtalen) gjelder for tilknytning til Leverandørens (Hafslund Strøm AS) "Link fra Hafslund" produkter og tjenester (heretter kalt Tjenesten).

1.2.

Avtalens parter er Hafslund Strøm AS (Leverandør) og mottaker av Tjenesten (Kunden).

2. Generelt om bruk av tjenesten

2.1.

Kunden har ikke rett til å benytte Tjenesten til kommersielle eller lovstridige forhold. Tjenesten kan ikke benyttes til å kopiere, spre eller på annen måte utnytte informasjon som er ulovlig, som ikke er ment for Kunden eller som Kunden har skaffet seg uberettiget tilgang til. Kunden må ved bruk av Tjenesten ikke forsere fysiske eller elektroniske sperrer, eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester eller systemer som Kunden ikke har rett til å benytte.

3. Stenging og bruker- restriksjoner

3.1.

Leverandøren kan helt eller delvis stenge Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart og uten forutgående varsel dersom offentlige myndigheter krever dette eller hvis stenging er nødvendig av tekniske, driftsmessige eller vedlikeholdsmessige grunner eller ved urettmessig bruk av Tjenesten fra Kundens side. Tilsvarende gjelder i nødssituasjoner, herunder alvorlige trusler mot helse, sikkerhet, miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, eller ved alvorlig fare for sabotasjer mot nett og tjenester. Tiltak som nevnt ovenfor skal om mulig varsles Kunden i rimelig tid på forhånd. Leverandøren er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av forannevnte tiltak. Leverandøren vil varsle Kunden om forventede tilgjengelighetsproblemer og tilsiktede avbrudd i Tjenesten, feilmeldingstjenester og brukerstøtte via Link-appen og/eller per e-post/SMS.

4. Avtalens varighet og oppsigelse

4.1.

Avtalens oppstart og varighet er regulert for de respektive tjenestene i Avtalens del om tjenestespesifikke vilkår.

4.2.

Kunden har 28 dagers ubetinget angrerett fra den dag Avtalen om levering av Tjenesten ble inngått. Dersom Tjenesten forutsetter at Kunden skal få tilsendt utstyr fra Leverandøren har Kunden 28 dagers ubetinget angrerett fra den dag Kunden får utstyret i fysisk besittelse.

5. Endring av avtale og innhold

Leverandøren har rett til å foreta innholdsmessige endringer i Tjenesten og i Tjenestens tekniske spesifikasjoner, og å oppdatere Avtalen på annen måte. Dersom en innholdsmessig endring er betydelig, medfører endringer i Tjenestens verdi og/eller Tjenestens vilkår for bruk vil Leverandøren sende Kunden et orienteringsbrev eller en e-post om eventuelle endringer i Avtalen 1 - én - måned før endringen trer i kraft. I tillegg vil den nyeste versjonen av Avtalen være tilgjengelig på Leverandørens nettsider. Kunden kan ikke motsette seg endringer i Avtalen, og må si opp Avtalen dersom endringene ikke aksepteres. Dersom endringene skyldes endringer i lovgivning eller andre forhold utenfor Leverandørens kontroll, kan Leverandøren endre vilkår og innhold i Tjenestene med umiddelbar virkning.

6. Pris og endring av pris

6.1.

Kunden vil bli belastet for Tjenesten så lenge Avtalen løper. Kunden skal betale de engangskostnader og løpende vederlag for Tjenesten som følger av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste og det som ellers er avtalt.

6.2.

Leverandøren er berettiget til å regulere prisen for Tjenesten årlig. Prisen vil reguleres i tråd med konsumprisindeksen siden forrige regulering. Prisendringer som ikke skyldes generell prisstigning og som derfor ikke omfattes av den årlige reguleringen i tråd med konsumprisindeksen, kan skje med 1 - én - måneds varsel, jf. Avtalens punkt 5. Ved prisendringer som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll, herunder ved endringer i offentlige myndigheters avgifter, har Leverandøren rett til å endre prisen fra det tidspunkt slike endringer trer i kraft.

7. Fakturering og betaling

7.1.

Faktureringsgrunnlag, metode og fakturafrekvens reguleres for de respektive tjenestene i Avtalens del om tjenestespesifikke vilkår.

7.2.

Faktura forfaller til betaling i henhold til de til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner og betalingsvilkår hos Leverandøren. Tillegg for papirfaktura vil bli belastet Kunden.

7.3.

Dersom faktura ikke er betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling, samt purregebyr og omkostninger etter inkassolovgivningen.

7.4.

Dersom Kunden mener at det er feil ved utsendt faktura, må det fremsettes klage til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid, og senest innen betalingsfristens utløp.

8. Mangler og reklamasjon

8.1.

Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke melder fra til Leverandørens kundeservice innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Denne fristen er aldri kortere enn to måneder fra det tidspunkt Kunden oppdaget mangelen. Eventuell muntlig reklamasjon må følges opp med en etterfølgende skriftlig reklamasjon innen rimelig tid fra reklamasjonen fant sted. Reklamasjon må senest skje innen to år etter det tidspunktet mangelen inntrådte. Dersom det fysiske utstyret eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere på de aktuelle delene av utstyret fem år.

8.2.

Leverandøren svarer ikke for feil ved Tjenesten eller utstyr som skyldes feil ved Kundens bruk.

9. Feilretting

9.1.

Feilretting på den del av Tjenesten som eies av Leverandøren, vil bli utført innen rimelig tid i normalarbeidstiden på virkedager.

9.2.

Kunden skal undersøke om feilen er innenfor eget eller Leverandørens drifts- og vedlikeholdsansvar. Kunden kan bli holdt økonomisk ansvarlig for kostnader Leverandøren måtte ha i forbindelse med feilretting hvor feilen viser seg å ligge innenfor Kundens eget ansvar, eksempelvis Kundens utstyr eller kabling.

10. Heving

10.1.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine plikter etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold som den andre parten svarer for, kan den andre parten heve Avtalen med umiddelbar virkning.

10.2.

Som vesentlig mislighold fra Kundens side regnes blant annet at Kunden ikke betaler utestående faktura innen 14 dager etter utsendelse av betalingspåminnelse fra Leverandøren, at Kunden gjør endringer på utstyret, krenker opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, eller at Kunden misbruker Tjenesten.

10.3.

Dersom Leverandøren hever Avtalen på grunn av Kundens betalingsmislighold plikter Kunden straks å innfri samtlige forpliktelser overfor Leverandøren. Videre plikter Kunden å betale det tap Leverandøren har blitt påført som følge av misligholdet.

11. Erstatning

11.1.

Leverandøren er ansvarlig for tap Kunden lider som følge av forsinkelser eller mangler ved Tjenesten. Dette gjelder likevel ikke så langt Leverandøren godtgjør at mangelen skyldes årsaker utenfor Leverandørens kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Beror mangelen på en tredjeperson som Leverandøren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle tilknytningsvilkårene, er Leverandøren fri for ansvar bare dersom også tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i første ledd. Det samme gjelder om mangelen beror på underleverandør som Leverandøren har brukt, eller noen annen i tidligere salgsledd. Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom Leverandøren da plikter å oppfylle Avtalen, men ikke gjør dette. Leverandørens erstatningsansvar er begrenset til Kundens direkte tap, som omfatter dokumenterte merutgifter Kunden har hatt på grunn av det erstatningsbetingende forhold. Ansvaret er begrenset oppad til den årlige sum Kunden betaler for levering av Tjenesten på skadetidspunktet for hvert skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. Leverandøren er ikke ansvarlig for Kundens indirekte tap. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tap som følge av at Kunden mister eller får skade på data, tap ved at data blir feilsendt av Leverandøren, tap ved at Kunden blir avskåret fra å bruke Tjenesten, tapt fortjeneste, avsavnstap og følgetap.

11.2.

Kunden er erstatningsansvarlig for det direkte tap Leverandøren blir påført som følge av Kundens mislighold. Dette gjelder likevel ikke så langt Kunden godtgjør at misligholdet skyldes årsaker utenfor Kundens kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

12. Tapsbegrensningsplikt og medvirkningsansvar

12.1.

Kunden skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Dersom Kunden har medvirket til skaden, eller unnlatt å begrense skaden eller tapet, skal Leverandørens ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom Kunden ikke i rimelig utstrekning har latt være å fjerne eller minske risikoen for skade.

13. Overdragelse

13.1.

Leverandøren har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen. Kunden har ikke rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen.

14. Personvern

14.1. Generelt om vår behandlig av personvern i Hafslund Strøm AS

Leverandøren er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger ved bestilling av Tjenesten. Vi behandler alle personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder EUs forordning 2016/679 ("GDPR") slik den implementeres i norsk rett, samt Leverandørens generelle personvernerklæring, tilgjengelig her: https://www.hafslundstrom.no/strom/privat/kundeservice/12331. Erklæringen beskriver blant annet hvilke opplysninger Leverandøren mottar og samler inn når Kunden benytter seg av tjenester fra Leverandøren generelt, hva Leverandøren gjør for å beskytte Kundens personopplysninger, hvilke rettigheter den enkelte har, og hvordan Kunden kan komme i kontakt med Leverandøren ved henvendelser vedr. personvern. I tillegg til den generelle personvernerklæringen gjelder enkelte spesielle vilkår for bruk av Tjenesten som angitt nedenfor i dette punkt 14. De ulike Link-produktene omfattet av Tjenesten kan innebære innhenting og bruk av andre opplysninger enn de som fremgår av personvernerklæringen.

14.2. Særlig om opplysninger vi behandler ved registrering og bestilling av Tjenesten

Leverandøren registrerer og lagrer følgende personopplysninger om Kunden i forbindelse med at Kunden registrerer seg hos Leverandøren ved bestilling av Tjenesten:

 • Generell kontaktinformasjon, herunder
 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse og Kunde-ID

Leverandøren registrerer og lagrer også personopplysninger Kunden oppgir i forbindelse med skriftlige og muntlige henvendelser til Leverandørens kundeservice. Opplysningene oppbevares i den forbindelse for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Formålet med innhentingen av Kundens e-postadresse og telefonnummer er å kunne kontakte Kunden i forbindelse med oppfyllelsen av Avtalen, herunder å gi informasjon om Tjenesten, samt for kundeservice. Fødselsdato vil også kunne brukes for å identifisere Kunden. Adresse vil brukes for å sende det fysiske utstyret til Kunden ved bestilling. I tillegg brukes denne informasjonen for å innhente data om utetemperatur og værvarsler i Kundens nærområde for å gi Kunden mer nøyaktig forbruksestimater. Kunde-ID er en internt generert identifikator av kunde og brukes til administrasjon av kundeforholdet, og benyttes også for å kunne beskytte Kundens personvern gjennom pseudoanonymisering av Kundens data. Ovennevnte opplysninger behandles fordi det er nødvendig for oppfylle Avtalen jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b). Det er også nødvendig for at Leverandørens skal kunne tilby de Tjenestene og den kundeservice Kunden for øvrig etterspør i forbindelse med Tjenestene, samt å sikre at Tjenesten ikke misbrukes av andre, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f). I tillegg behandles opplysninger om Kundens identitet og kjøpshistorikk for å oppfylle våre forpliktelser etter bokføringsloven, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav c).

14.3. Informasjon og markedsføring

Leverandøren vil også benytte Kundens e-postadresse og telefonnummer i forbindelse med markedsføring av våre produkter. Kundens fødselsdato kan innhentes for å tilpasse relevant informasjon for Kunden om Tjenesten og dens bruksmuligheter, samt andre produkter og tjenester som Kunden kan ha interesse av (personprofilering). Kunden vil kunne motta informasjon og markedsføring via e-post, SMS og fakturavedlegg, samt å motta kommunikasjon via applikasjonen/ Tjenesten. Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er at det er nødvendig for å ivareta Leverandørens legitime interesse i å markedsføre Leverandørens produkter, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f). Kunden kan når som helst motsette seg denne behandligen av Kundens personopplysninger og få markedsføringshenvendelser ved å f.eks melde seg av nyhetsbrev sendt på mail.

14.4. Personopplysninger ved bestilling av Link Energi

I tillegg til de generelle personopplysninger beskrevet i pkt. 14.2, vil Leverandøren registrere og lagre følgende personopplysninger om Kunden i forbindelse med at Kunden bestiller tjenesten Link Energi:

 • Opplysninger om husstanden, herunder
 • Antall mennesker i husstanden som oppgitt av Kunde
 • Boliginformasjon, herunder
 • Målepunkt-ID
 • Forbruksdata (hvor mye strøm som brukes)
 • Byggeår for boligen som oppgitt av Kunde
 • Type bolig som oppgitt av Kunde (leilighet, enebolig, tomannsbolig mv)
 • Varmtvannskilde som oppgitt av Kunde
 • Hvilke varmekilder som Kunden oppgir at benyttes (panelovn, varmepumpe, vedovn mv)

Formålet med innhentingen av opplysninger om husstanden og boliginformasjonen er å estimere Kundens energiforbruk på en gitt dag som ledd i Tjenesten Kunden har bestilt. Målerpunkt-ID er nødvendig for å levere måleravlesningstjenesten. Opplysningen om antall beboere innhentes for å estimere hvor mye strøm som går til varmt vann. Byggeåret for boligen brukes som en indikasjon på graden av isolasjon. Ovennevnte opplysninger behandles fordi det er nødvendig for oppfylle Avtalen jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b). Det er også nødvendig for at Leverandørens skal kunne tilby de Tjenestene og den kundeservice Kunden for øvrig etterspør i forbindelse med Tjenestene, samt å sikre at Tjenesten ikke misbrukes av andre, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f).

Personopplysninger ved bestilling av Link Varmestyring

I tillegg til de generelle personopplysninger beskrevet i pkt. 14.2, vil Leverandøren registrere og lagre følgende personopplysninger om Kunden i forbindelse med at Kunden bestiller tjenesten Link Varmestyring:

 • Opplysninger om husstanden, herunder • Antall mennesker i husstanden som oppgitt av Kunde
 • Boliginformasjon, herunder
 • Målepunkt-ID
 • Forbruksdata (hvor mye strøm som er brukt)
 • Byggeår for boligen som oppgitt av Kunde
 • Type bolig som oppgitt av Kunde (leilighet, enebolig, tomannsbolig mv)
 • Varmtvannskilde som oppgitt av Kunde
 • Hvilke varmekilder som Kunden oppgir at benyttes (panelovn, varmepumpe, vedovn mv)
 • Temperaturdata
 • Bevegelsesdata
 • Data om lysstyrke

Leverandøren registrerer og lagrer også personopplysninger Kunden oppgir i forbindelse med skriftlige og muntlige henvendelser til Leverandørens kundeservice. Opplysningene oppbevares i den forbindelse for å benyttes som referanse for det tilfelle Kunden på et senere tidspunkt igjen anmoder om kundeservice og benyttes for å yte en best mulig tjeneste. Formålet med innhentingen av opplysninger om husstanden og boliginformasjonen er å estimere Kundens energiforbruk på en gitt dag som ledd i Tjenesten Kunden har bestilt. Målepunkt-ID er nødvendig for å levere måleravlesningstjenesten. Opplysningen om antall beboere innhentes for å estimere hvor mye strøm som går til varmt vann. Byggeåret for boligen brukes som en indikasjon på graden av isolasjon. Data om temperatur-, bevegelse- og lysstyrke registreres av MultiSensoren og brukes som input til funksjoner i Link Varmestyring. Ovennevnte opplysninger behandles fordi det er nødvendig for oppfylle Avtalen jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b). Det er også nødvendig for at Leverandørens skal kunne tilby de Tjenestene og den kundeservice Kunden for øvrig etterspør i forbindelse med Tjenestene, samt å sikre at Tjenesten ikke misbrukes av andre, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f).

14.6. Tilgang og informasjonssikkerhet

Det er kun autorisert personell hos Leverandøren som vil ha tilgang til personopplysninger som er lagret i Leverandørens systemer. Tilgangen til personopplysningene er sikret med tilgangskontroll (brukernavn og passord). Leverandøren benytter seg av avansert teknologi for å forhindre at uvedkommende tar seg inn på våre elektroniske systemer. Leverandørens systemer er designet med tanke på å kun inneha nødvendige data.

14.7. Hvor lenge Leverandøren lagrer Kundens data

All data innhentet gjennom bruk av Tjenesten vil slettes eller anonymiseres og aggregeres etter utløpet av Avtalen, uten mulighet for at data i ettertid kobles tilbake til Kunde. Kundens personopplysninger lagres i ettertid i den grad det er nødvendig for å dokumentere kundeforhold f.eks. i forbindelse med regnskapsettersyn (jf. Bokføringsloven § 13, 2.) og slettes 5 år etter siste regnskapsår hvor Kunden var aktiv kunde. Når Leverandøren ikke lenger har saklig behov for lagring av personopplysninger for de nevnte formål, vil personopplysningene bli slettet eller anonymisert slik som beskrevet i Leverandørens generell personvernerklæring. Unntaket er dersom Kunden eksplisitt gir samtykke til at dataen skal beholdes, f.eks. i tilfeller hvor Kunden ønsker å avslutte kundeforholdet for en midlertidig periode.

14.8. Endring i Kundens data

Enhver endring av Kunden/beboer eller ytting skal umiddelbart meddeles til Leverandøren av Kunden. Vi vil i så fall endre Kundens personopplysninger og slette tidligere irrelevant eller feilaktig informasjon.

14.9. Bruk av analyseverktøy

Leverandøren benytter seg av ulike former for teknologi for å analysere data, dette gjøres uten at Kunden identifiseres. Verktøyene brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenester skal fungere og Leverandøren kan oppfylle sin avtale med Kunden, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav b), dels til kundeservice og for at det skal være lettere for Kunden å bruke Tjenesten og dels fordi det er nødvendig for at Leverandøren skal kunne gjennomføre analyser som gjør Leverandøren i stand til å videreutvikle tjenestene i tråd med kundenes behov, jf. GDPR artikkel 6 første ledd bokstav f). Kunden har mulighet til å deaktivere analyseverktøyene.

14.10. Hvem Leverandøren deler Kundens data med

I Leverandørens personvernerklæring kan Kunden lese mer om hvem Leverandøren deler Kundens data med. Ved kjøp av Tjenesten vil Leverandøren også kunne bruke følgende type databehandlere: Kommunikasjonsbyråer for utsendelse av eposter og sms med relevant informasjon tilknyttet Tjenesten. Her lagres navn, telefonnummer, epost og ordreinformasjon. Analysebyråer som leverer verktøy beskrevet i 14.9. Her lagres en identifikator som representerer Kunden. Denne informasjonen er ikke personlig i seg selv, og nødvendig for å at Leverandøren skal kunne opprettholde Tjenesten for Kunden. Andre personopplysninger beskyttes gjennom pseudoanonymisering. Logistikkbyråer benyttes for utsendelse av ordre. Her lagres navn, adresse og ordreinformasjon.

14.11. Hva skjer hvis Kunden ikke oppgir sine etterspurte personopplysninger?

Dersom Kunden ikke oppgir noen av de opplysningene nevnt over vil ikke Leverandøren kunne levere Tjenesten, kundeservice eller andre funksjoner i Tjenesten som etterspurt. I noen tilfeller vil Tjenesten kunne leveres, men Tjenesten vil ikke fungere optimalt. F.eks. dersom Kunden ikke oppgir byggeår for boligen eller type oppvarmingskilde vil Kunden ikke få optimale strømsparingsråd, eller dersom Kunden deaktiverer nyhetsbrev på mail vil Kunden ikke få tilpassede strømsparingsråd via denne kanalen. At innsamling av opplysningene er nødvendige for at Leverandøren skal kunne levere Tjenesten innebærer ikke en innskrenking av Kundens rettigheter etter personvernregelverket, og f.eks. retten til motsette seg visse behandlingsformer slik som markedsføring. Les mer om dette i Leverandørens personvernerklæring.

15. Lovvalg / tvister

15.1.

Avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

15.2.

Tvister vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

16. Tjenestespesifikke vilkåR

16.1 Link Energi

16.1.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen har oppstart 4 - fire - virkedager etter bestillingen er registrert og fullført i Leverandørens systemer. Avtalen løper deretter. Tjenesten har ingen bindings- eller oppsigelsestid. Ved oppsigelse før det er gått 12 måneder må Kunden returnere det fysiske utstyret til Leverandøren. Dersom ikke det fysiske utstyret blir returnert innen 28 dager påløper et bruddgebyr på 100 kr pr. måned for de resterende månedene. Ved oppsigelse av Tjenesten etter angrefristens utløp, har Kunden ikke krav på å få tilbake allerede innbetalt beløp for Tjenesten. Dersom Kunden sier opp innen utløpet av angrefristen som fastsatt i punkt 4.2 ovenfor, får Kunden først penger som er for mye innbetalt når Leverandøren har fått det fysiske utstyret til Tjenesten i retur fra Kunden.

16.1.2. Fakturering og betaling

Faktureringsgrunnlaget beregnes per dag Kunden har Tjenesten. Kunder faktureres etterskuddsvis. Fakturafrekvensen følger Kundens strømabonnement, forutsatt at Kunden har Leverandøren som strømleverandør. Dersom Kunden ikke har Leverandøren som strømleverandør, vil Kunden faktureres månedlig.

16.1.3. Krav til bruk av tjeneste

Link Energi krever at Kunden; i) har en måler med lysdiode, ii) internett-tilkobling i husstand, iii) smarttelefon, iv) ledig ethernet inngang i router eller modem, iiv) tilstrekkelig kort avstand mellom strømsensoren (plasseres i målerskapet) og Link-boks til at radiosignalene når frem. Måleravlesningstjenesten krever i tillegg at Kunden har en aktiv strømavtale hos Leverandøren og at husstanden be nner seg innenfor Hafslund Nett AS sitt område. Kunden er ansvarlig for det fysiske utstyret som er nødvendig for å benytte Link Energi, herunder også Smartpluggene som nevnt i punkt 16.1.4. Utstyret skal brukes i henhold til kravene i punkt 16.1.3 og 16.1.4. For øvrig skal Kunden behandle utstyret varsomt og i samsvar med eventuelle bruksanvisninger. Det er ikke tillatt å gjøre endringer eller inngrep i utstyret. Leverandøren er ikke ansvarlig for problemer med bruk av Link Energi, tap/ skade på utstyret eller andre forhold som følge av inngrep i, skader på eller feilaktig bruk av utstyret. Dersom det oppstår problemer, tap eller skade som nevnt skal Kunden umiddelbart varsle Leverandøren om slike forhold. Kunden er også ansvarlig for egne elektriske apparater og utstyr som kobles til Links styringssystemer, og må alltid følge bruksanvisninger for slike apparater og utstyr, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Elektriske apparater og utstyr må håndteres like sikkert som om man ikke hadde styring med Link. Styringssystemer kan svikte, og Kunden må ta hensyn til dette når det gjelder bruk og vedlikehold av apparater og utstyr. Kunden må eksempelvis trekke ut støpselet på elektriske apparater som strykejern når de ikke er i bruk.

16.1.4. Krav til bruk av Smartplugg

Smartpluggene som følger med Link Energi skal kun kobles til strømuttak med en spenning på 230 V og utstyr med en maks belastning på 10A. De skal kun brukes i miljøer med en temperatur mellom 0 og 50 grader celsius, og i områder som oppfyller IP-klasse 20.

16.1.5. Tilknytning og ansvarsgrenser

Det fysiske utstyret som Kunden mottar fra Leverandøren kjøpes, eies og driftes av Kunden. Dersom Kunden angrer på kjøpet innen utløpet av angrefristen som fastsatt i punkt 4.2 ovenfor, skal utstyret leveres tilbake til Leverandøren. Dette gjelder også ved oppsigelse før utstyret er nedbetalt (12 måneder etter kjøpet). Leverandøren har salgspant i det fysiske utstyret i henhold til panteloven § 3-14 g for sitt krav på kjøpesummen. Leverandøren forbeholder seg retten til å belaste Kunden for kostnader i forbindelse med tilbakelevering av utstyret.

16.1.6. Kostnadsestimat

Kunden får et grovt estimat av summen av kostnaden for Kundens strømforbruk og nettleie på et gitt tidspunkt, samt historiske oversikter over Kundens kostnader for strømforbruk. Kostnadsestimatene i appen er et estimat, og avvik mellom estimatet og fakturaen fra strøm- og nettleverandør vil forekomme.

16.1.7. Måleravlesning

Kunden er selv ansvarlig for at de automatisk avleste måleverdiene er korrekte. Leverandøren tar ikke ansvar for at feil målerstand sendes inn av Kunden eller at målerstanden blir avvist av netteier.

17. Tjenestespesifikke vilkår

17.1 Link Varmestyring

17.1.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen har oppstart 4 - fire - virkedager etter bestillingen er registrert og fullført i Leverandørens systemer. Avtalen løper deretter. Tjenesten har ingen bindings- eller oppsigelsestid. Ved oppsigelse tilbakebetales for mye innbetalt forskuddsbeløp for tjenesten, regnet fra dagen etter oppsigelse. Dersom Kunden sier opp innen utløpet av angrefristen som fastsatt i punkt 4.2 ovenfor, får Kunden først penger som er for mye innbetalt når Leverandøren har fått det fysiske utstyret til Tjenesten i retur fra Kunden.

17.1.2. Fakturering og betaling

Faktureringsgrunnlaget beregnes per dag Kunden har Tjenesten. Kunder faktureres etterskuddsvis. Fakturafrekvensen følger Kundens strømabonnement, forutsatt at Kunden har Leverandøren som strømleverandør. Dersom Kunden ikke har Leverandøren som strømleverandør, vil Kunden faktureres månedlig. Kunder som har bestilt etter 30.11.2015 faktureres etterskuddsvis. Alle kunder vil gå over til etterskuddsfakturering 01.01.16.

17.1.3. Krav til bruk av tjeneste

Link Varmestyring krever at Kunden; i) har internett- tilkobling i husstand, ii) smarttelefon, iii) panelovner med frittstående strømuttak, iv) ledig ethernet inngang i router eller modem, v) tilstrekkelig kort avstand mellom panelovner og Link-boks til at radiosignalene når frem.

17.1.4. Krav til bruk av SmartPlugg

SmartPluggene som følger med Link Varmestyring skal kun kobles til strømuttak med en spenning på 230 V og utstyr med en maks belastning på 10A. De skal kun brukes i miljøer med en temperatur mellom 0 og 50 grader celsius, og i områder som oppfyller IP-klasse 20.

17.1.5. Tilknytning og ansvarsgrenser

Det fysiske utstyret som Kunden mottar fra Leverandøren kjøpes, eies og driftes av kunden. Dersom Kunden angrer på kjøpet innen utløpet av angrefristen som fastsatt i punkt 4.2 ovenfor, skal utstyret leveres tilbake til Leverandøren. Kunden er ansvarlig for det fysiske utstyret som er nødvendig for å benytte Link Varmestyring, herunder også Smartpluggene som nevnt i punkt 17.1.4. Utstyret skal brukes i henhold til kravene i punkt 17.1.3 og 17.1.4. For øvrig skal Kunden behandle utstyret varsomt og i samsvar med eventuelle bruksanvisninger. Det er ikke tillatt å gjøre endringer eller inngrep i utstyret. Leverandøren er ikke ansvarlig for problemer med bruk av Link Varmestyring, tap/skade på utstyret eller andre forhold som følge av inngrep i, skader på eller feilaktig bruk av utstyret. Dersom det oppstår problemer, tap eller skade som nevnt skal Kunden umiddelbart varsle Leverandøren om slike forhold. Kunden er også ansvarlig for egne elektriske apparater og utstyr som kobles til Links styringssystemer, og må alltid følge bruksanvisninger for slike apparater og utstyr, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Elektriske apparater og utstyr må håndteres like sikkert som om man ikke hadde styring med Link. Styringssystemer kan svikte, og kunden må ta hensyn til dette når det gjelder bruk og vedlikehold av apparater og utstyr. Elektriske varmeovner må eksempelvis ikke tildekkes selv om ovnen er skrudd av ved Link Varmestyring.

Hafslund Strøm AS
Postboks 184 Skøyen
0212 Oslo
Foretaksregisteret: NO 982 584 027 MVA
Sist revidert 03.07.2018