Til topp

Markedskommentar

Sommerværet har bidratt til et betydelig hydrologisk underskudd - og dermed var plutselig nordiske strømpriser på «kontinentalt» nivå!

værtyper - ulike illustrasjoner

Fyllingsgrad
Vannmagasinene i Norden viste ved inngangen til juli en fyllingsgrad på 62,8 %, hvilket er et par prosent under normalen. Grunnet det fine sommerværet så har kombinasjonen av lite nedbør og mye fordampning medført at beholdningen av mark- og grunnvann ligger godt under det som er normalt for årstiden. Høye temperaturer har dessuten medført til at mesteparten av snøen har smeltet og således allerede lagt seg i vannmagasinene. Dermed ser det ut til at tilsigene gjennom resten av sommeren kommer til å bli rekordlave, og det er således rimelig å anta at vi vil gå inn i kommende vinter med et underskudd i vannmagasinene på hele 20-25 %.

Temperatur og nedbør
Også juni måned ble varmere og tørrere enn normalt, hvilket betyr at den hydrologiske ressursen har svekket seg ytterligere. Været hittil i år har stort sett virket negativt på den nordiske kraftbalansen, først ved en del kuldeperioder gjennom vinteren og deretter ved en rekke varmebølger i mai og juni. Konsekvensen av en kald vinter er høyt strømforbruk og derav ekstra tapping av vannmagasiner, mens varmen i sommer har medført mye vanntap pga. flomsituasjoner i mange vassdrag i tillegg til en i etterkant betydelig fordampningseffekt.

Kull og atomkraft
Kull-, gass-, og olje- markedene er alle i en positiv trend, og der dagens prisnivå ligger tett opp mot årshøyeste. Kullkraft er svært viktig for nivået på strømprisene i Norden, dette siden vi har mange kraftforbindelser mot land i Europa der kullkraft står for en stor andel av strømproduksjonen. Eksempelvis er Polen, Tyskland og Nederland fortsatt helt avhengig av kullkraft for å dekke etterspørselen, og det er viktig å merke seg at kullkraftverkene ikke starter opp med strømproduksjon uten at de får dekket sine kostnader til innkjøp av kull inkl. frakt, samt for CO2-utslipp.

Atomkraftverkene i Sverige og Finland holder seg stort sett til oppgitte produksjonsplaner, og utover i juli er det planlagt at alle verkene skal være i full drift. Deretter går en del verk til revisjon/vedlikehold i august og september, mens det er ventet 100 % kapasitet igjen i midten av oktober og stort sett gjennom kommende vinter.

Prisforventninger
En gradvis svekkelse av hydrologien i kombinasjon med en stigende pristrend i kull- og CO2-markedene, er årsaken til den kraftige prisoppgangen på nordiske strømpriser gjennom inneværende år.

Den hydrologiske situasjonen i form av lav vannmagasinfylling og tilsig langt under normalt for årstiden, har medført at vannkraftprodusentene ikke lenger kan produsere «normale» mengder med strøm. Og når mengden av vannkraftproduksjon reduseres slik som nå, så må etterspørselen i Norden dekkes av andre typer kraftverk. Utfordringen for Nordens del er at det nesten ikke finnes alternative kraftverk som kan startes opp, med andre ord så er det omtrent ikke tilgjengelig fleksibilitet i systemet. Og da blir det slik at etter hvert som vannkraftprodusentene mister produksjonsandeler, så må dette erstattes ved hjelp av importert kull- og gasskraft fra kontinentet. Oppstartskostnadene for disse kraftverkene ligger pt. noe i underkant av 50 øre/kWh, hvilket dermed er prisen vi må betale ved behov for import av strøm.

Gitt at ikke værtrenden snart endrer seg til mer normale forhold så vil vi se en fortsatt forverring av den allerede anstrengte hydrologiske situasjonen. Og slik det ser ut i dag så er det sannsynlig at Norden vil bli netto importør av strøm gjennom resten av sommeren og hele den kommende vinteren. Kraftmarkedet har innfunnet seg med at situasjonen er kritisk, og av den grunn så har markedsprisene på strøm allerede lagt seg tett opp mot 50 øre/kWh helt fram til og med mars neste år. Nivået er omtrent likt kostnaden ved å lage strøm av kull- og gasskraftverk, nettopp fordi dette er prisnivået som må til for å «trigge» i gang nødvendig import fra kontinentet framover.

av Roger Lie
Forvaltningssjef
Hafslund Hedging
Sist oppdatert 8. juli 2018